حفاظ شاخ گوزنی (بوته ای) H509

کد محصول: H509
طول هر شاخه: 2 متر
عرض: 50 سانتی متر
تراکم: 9 ردیف اصلی در هر شاخه
ورن: حدوداً 19 کیلوگرم در هر شاخه
رنگ: الکترو استاتیک
ضخامت میلگرد: 85 درصد میلگرد سایز 10 که شاکله‌ی اصلی کار است، 15 درصد میلگرد سایز 8 به عنوان رابط
عرض شاسی: 8 سانتی متر
جوش: CO2
مقطع برش پیکان‌ها: حداقل 2 سانتی متر

حفاظ شاخ گوزنی (بوته ای) H511

کد محصول: H511
طول هر شاخه: 2 متر
عرض: 50 سانتی متر
تراکم: 11 ردیف اصلی در هر شاخه
ورن: حدوداً 6/22 کیلوگرم در هر شاخه
رنگ: الکترو استاتیک
ضخامت میلگرد: 85 درصد میلگرد سایز 10 که شاکله‌ی اصلی کار است، 15 درصد میلگرد سایز 8 به عنوان رابط
عرض شاسی: 8 سانتی متر
جوش: CO2
مقطع برش پیکان‌ها: حداقل 2 سانتی متر

حفاظ شاخ گوزنی (بوته ای) H513

کد محصول: H513
طول هر شاخه: 2 متر
عرض: 50 سانتی متر
تراکم: 13 ردیف اصلی در هر شاخه
ورن: حدوداً 6/22 کیلوگرم در هر شاخه
رنگ: الکترو استاتیک
ضخامت میلگرد: 85 درصد میلگرد سایز 10 که شاکله‌ی اصلی کار است، 15 درصد میلگرد سایز 8 به عنوان رابط
عرض شاسی: 8 سانتی متر
جوش: CO2
مقطع برش پیکان‌ها: حداقل 2 سانتی متر

حفاظ شاخ گوزنی
facebook googleplus aparat youtube instagram