این روزها، روزهای سفرهای تابستانی است. کوله بارتان را می بندید و راهی می شوید و برای مدتی از دغدغه های روزمرده دوری می کنید. البته پیش از اینکه سفرتان را آغاز کنید از سپردن خانه به دوست و آشنا تا محکم کردن چفت و بست خانه مقدماتی برای امنیت خانه تان که قرار است مدتی خالی بماند فراهم می کنید.

در غیر این صورت ممکن است شما هم تجربه تلخ افرادی که خانه شان به سرقت رفته را تکرار کنید و از این به بعد انگیزه ای برای رفتن به سفر نداش...

ادامه مطلب