این روزها، روزهای سفرهای تابستانی است. کوله بارتان را می بن...